§ 1 Definicje

 1. Produkt (ebook) – publikacje w postaci elektronicznej sprzedawana w Serwisie jako treść cyfrowa, zawierające np. treści tekstowe, materiały audio, wizualne lub audiowizualne, w tym m.in. ebooki, audiobooki, czasopisma.
 2. Sprzedawca – należy przez to rozumieć firmę Arkadiusz Szuba, prowadzoną przez Arkadiusza Szubę pod adresem Wietrzno 97, 38-451 Równe, z numerem NIP: 684-247-39-37 oraz numerem REGON 180660863.
 3. Serwis – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.arekszuba.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego sprzedaje Produkty.
 4. Prawa autorskie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
 6. Prawa konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 7. KC – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 8. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin
 9. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych.
 10. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 kc
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca Sprzedaży związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystani z Serwisu i złożenia zamówienia niezbędne są:
 2. dostęp do Internetu;
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
 4. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
 5. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 6. Warunkiem korzystania z Produktów jest:
  • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
  • w przypadku, gdy Produkt zawiera też pliki MP3 lub MP4 – posiadanie programu odtwarzającego MP3 lub MP4;
  • c. oraz umiejętność korzystania z tych programów.

§ 3 Składanie i realizacja zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Klient na początku powinien dokonać wyboru Produktu, z dostępnych w Serwisie, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Do koszyka” Serwis przenosi Klienta do formularza zamówienia.
 3. Jeżeli Klient chce kupić więcej niż jeden Produkt, powinien w tym momencie wrócić do głównej strony Serwisu, poprzez kliknięcie w logo Sprzedawcy w lewym górnym rogu. Następnie kliknięcie w przycisk „Do koszyka” pod innym wybranym Produktem, spowoduje ponowne przeniesienie do formularza zamówienia.
 4. Klient na bieżąco może edytować swoje zamówienie – wybierać ilość Produktów lub usuwać z formularza zamówienia, poprzez kliknięcie w przycisk „ Edytuj” a następnie po wprowadzenia zmian kliknięciu w przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 5. Po skompletowaniu zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania w formularzu zamówienia, danych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia, czyli imienia, nazwiska oraz adresu mailowego na jaki ma zostać wysłany Produkt.
 6. W kolejnym kroku Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów dokonania płatności:
  • Przelewy 24
  • PayPal
  • Karta płatnicza / Stripe
 7. Klient przed złożeniem zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania i akceptacji Regulaminu Serwisu, co potwierdza w formularzu zamówienia poprzez kliknięcie w checkbox obok oświadczenia „Przeczytałam/em i akceptuję Regulamin”.
 8. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Klient w celu dokonania zakupu powinien kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Produktu i zobowiązuje się do zapłaty ceny.
 10. Składanie Zamówienia przez Klient możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na fakturę, jednak wtedy jest zobowiązany ten fakt wskazać w formularzu zamówienia w polu „ Informacje dodatkowe” wraz ze wskazaniem numeru NIP działalności.
 11. W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie arekszuba.pl. Klient przed złożeniem Zamówienia ma możliwość zapoznać się z treścią Regulaminu.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail, gdy Klient podał błędny adres e-mail lub gdy Klient podał nieprawidłowe dane w formularzu.
 14. Zamówienie Produktu zostaje zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności
 15. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Serwis prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  • potwierdzenie otrzymania płatności;
  • informacje odnośnie sposobu pobrania Produktu;
  • link do pobrania Produktu.
 16. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.
 17. Zwracamy uwagę, że w ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych Sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek konsultacji związanych z zakupionymi Produktami.
 18. Każde z zamówień realizowane jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności w czasie nie dłuższym, niż jedna godzina. Jeżeli mimo płatności nie otrzymałeś zamówienia prosimy o e-mail na kontakt@arekszuba.pl

§ 4 Licencja – zasady korzystania z Produktu

 1. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Produkt oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego.
 3. Produkty mogą być zabezpieczone unikatowym znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych
 4. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
  • wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową
 5. Klient może korzystać z zakupionych Produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, z tym zastrzeżeniem, że nie możesz wykorzystywać tych treści cyfrowych ani ich fragmentów do przygotowywania dokumentów dla jakichkolwiek innych podmiotów lub osób niż sam Klient
 6. W ramach udzielonej licencji, Klient nie może:
  • udostępniać Produktów do użytku osobom trzecim;
  • korzystać z Produktu w projektach organizowanych przez inne podmioty i osoby niż Klient;
  • odsprzedawać Produktu ani tworzyć na jego podstawie innych produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.
  • wprowadzać Produkt do obrotu, w tym najmować lub użyczać jego całość lub część;
  • sublicencjonować całość lub część Produktu;
  • ingerować w treść Produktu
 7. Klient akceptując Regulamin akceptuje również warunki udzielenia licencji.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Każdy Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić do niej bez podawania przyczyny.
 2. Klient traci takie uprawnienie w momencie zrealizowania zamówienia, czyli od momentu otrzymania maila z linkiem do Produktu.
 3. Powyższe jest zgodne z przepisami Prawa konsumenta i dotyczy każdego Klienta.
 4. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres kontakt@arekszuba.pl. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zwrot realizowany jest w przeciągu 24 godzin od otrzymania przez nas e-maila w związku z odstąpieniem od umowy. W zależności od wyboru metody płatności podczas zamówienia zwrot realizowany jest w ten sam sposób i czas jego realizacji zależy od systemu płatności, który wybraliśmy.

§ 6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji, pobraniem pliku z zakupioną publikacją lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
  • pobrany plik zawierający publikację okaże się uszkodzony,
  • w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
 2. Klient może zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@arekszuba.pl lub pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy
 3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 5. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Powyższe postanowienia stosuje się do każdego Klienta, zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 7 Pozasądowe sposobu rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 8 Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Konsument nie ma obowiązku korzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest:

1) wysłać e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres kontakt@arekszuba.pl. Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi e-mail potwierdzający otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

2) wysłać oświadczenie na adres:  Wietrzno 97, 38-451 Równe

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Konsumenta. W przypadku świadczenia Usługi odpłatnej, Usługodawca niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi koszt zakupu Usługi. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest dostarczenie Treści cyfrowych, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.

6. Usługodawca oświadcza, że odstąpienie od Umowy nie przysługuje Konsumentowi do umów wskazanych art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do Usług, o których mowa w zdaniu poprzednim należą w szczególności spersonalizowane jadłospisy przygotowane przez Usługodawcę. 

7. Usługodawca oświadcza, że odstąpienie od Umowy nie przysługuje Konsumentowi do umów wskazanych art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) tj. umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy.

8. W przypadku Usług obejmujących pakiet współpracy dietetycznej, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy:

1) Klient zobowiązany jest do wysłania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres Usługodawcy Wietrzno 97, 38-451 Równe lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@arekszuba.pl;

2) Usługodawca zobowiązany jest do wysłania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w interaktywnym formularzu składania Zamówienia.

§ 9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie– Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu 


____________________, _____________________________
 


Przedsiębiorca: Arkadiusz Szuba  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Szuba, Wietrzno 97, 38-451 Równe, ,NIP: 684-247-39-37 oraz numerem REGON 180660863.

Konsument:      _________________________________________________________________________________________ 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOSĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 


Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oświadczam, że odstępuję od umowy __________________________ zawartej w dniu ________________ obejmującej następujące świadczenie: _________________________ bez podawania przyczyny.
Jednocześnie proszę o zwrot ceny usługi objętej umową na rachunek bankowy o numerze: ________________________________________________ . 


_______________________________
Podpis Konsumenta